Kneipp-Anwendungen: Waschungen

Kneipp-Anwendungen: Waschungen

Kneipp-Anwendungen: Ganzwaschung (links) – Öberkörperwaschung (rechts)

Kneipp-Anwendungen: Waschungen: Ganzwaschung (links) – Öberkörperwaschung (rechts)